آموزش بازار سهام رایگان در مشهاد

  • 2022-06-5

مطالعه امکان سنجی سرمایه گذاری در پروژه ساخت بیمارستان عمومی با استفاده از مدل گزینه های واقعی

حسن هماتیار 1 ، علی اکبری ساری 1 ، داوود دانش جعفری 2 ، Abolghasem Pourreza 3 1 گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت و درمان ، دانشکده بهداشت عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، 2 گروه اقتصاد تجاری ، دانشکده اقتصاد ، ALLAMAHHدانشگاه تاباتابای ، تهران ، ایران 3 گروه ارتقاء و آموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران

تاریخ تحویل02-MAR-2019
تاریخ پذیرش22-Jun-2019
تاریخ انتشار وب24-اکتب ر-2019

آدرس مکاتبات: پروفسور Abolghasem Pourreza وزارت ارتقاء و آموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ایران

منبع پشتیبانی: هیچ ، تضاد منافع: هیچ

doi: 10. 4103/jehp. jehp_57_19

چکیده

سابقه و هدف: تصمیم سرمایه گذاری می تواند با تغییر سطح عدم اطمینان و ریسک تحت تأثیر قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ، توصیف و تعیین کمیت پارامترهایی است که در ارزیابی پروژه های ساخت بیمارستان ضروری هستند و تکنیک های مدل سازی مفیدی را برای ارائه بهترین تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در سرمایه گذاری پروژه های مراقبت های بهداشتی ایران ارائه می دهند. مواد و روشها: روش این مطالعه با استفاده از جریان نقدی تخفیف (DCF) و ارزیابی گزینه واقعی برای بررسی سرمایه گذاری امکان سنجی در پروژه ساخت بیمارستان عمومی بود. بیمارستانهای اسلامشاهر ، مشهاد و فاردیس در این تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص های اقتصادی روشهای DCF نرخ داخلی بازده (IRR) و ارزش فعلی خالص بود. یافته ها: ارزیابی اقتصادی مدل سیاه و سیاه تقریباً مشابه مدل درخت دوتایی بود ، اما بین مدل گزینه های واقعی و روش های سنتی تفاوت معنی داری وجود داشت. طبق روشهای سنتی ، سودآوری با IRR برای پروژه های بیمارستان اسلامشاهر ، مشهاد و فاردیس به ترتیب 35 ٪ ، 43 ٪ و 26 ٪ بود. مدل سیاه و سیاه و سفید فقط برای بیمارستان های اسلامی و مشهاد سودآوری را نشان داد و هیچ سودآوری کافی برای سرمایه گذاران پروژه بیمارستان Fardis در طول مطالعه وجود نداشت. نتیجه گیری: روشهای حاصل از ارزیابی گزینه های واقعی می تواند شاخص های انعطاف پذیر و قابل اعتماد تر را برای سرمایه گذاران در شرایط اقتصادی پویا و با انقلاب بالا فراهم کند. از طرف دیگر ، می توان از مدل های ارزیابی اقتصادی پویا برای ارزیابی صحیح پروژه ها به دلیل انقلاب بهداشت ایران و برنامه های بهداشتی آن استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: امکان سنجی ، سرمایه گذاری ، پروژه ، بیمارستان عمومی ، مدل گزینه های واقعی

نحوه استناد به این مقاله: Hematyar H ، Sari AA ، Jafari DD ، Pourreza A. مطالعه امکان سنجی سرمایه گذاری در پروژه ساخت بیمارستان عمومی با استفاده از مدل گزینه های واقعی. J Edu Health Promot 2019 ؛ 8: 190
نحوه استناد به این URL: Hematyar H ، Sari AA ، Jafari DD ، Pourreza A. مطالعه امکان سنجی سرمایه گذاری در پروژه ساخت بیمارستان عمومی با استفاده از مدل گزینه های واقعی. J Edu Health Promot [سریال آنلاین] 2019 [ذکر شده 2022 دسامبر 17] ؛ 8: 190. در دسترس از: https://www. jehp. net//text. asp؟2019/8/1/190/269789

روش تحقیق ترکیبی از روش های کمی و کیفی بود. در این مطالعه، یک مدل امکان سنجی برای بررسی پروژه های ساخت بیمارستان دولتی با استفاده از روش گزینه های واقعی برای اولین بار در ایران طراحی شده است. این مدل انتخاب های واقعی در پروژه های ساخت بیمارستان را شناسایی و تاثیر آنها را بر امکان سنجی پروژه ها بررسی کرد. هزینه های سرمایه گذاری پس از محاسبه بر اساس مدت زمان پروژه ساخت تقسیم شد.

لازم به ذکر است وزارت بهداشت ایران 3 سال را به عنوان مدت زمان پروژه های عمرانی در نظر می گیرد، بنابراین هزینه های سرمایه گذاری به این 3 سال تقسیم می شود. سپس درآمدها و هزینه های عملیاتی برای سال پایه محاسبه و با توجه به نرخ تورم هر سال تعدیل می شود. بعداً جریان نقدی آزاد پروژه برای هر سال محاسبه می شود و شاخص های مالی پروژه (NPV و نرخ بازده داخلی [IRR]) برآورد می شود. در این روش امکان سنجی مدل بر اساس روش DCF بررسی می شود. پس از ارزیابی پروژه ساخت بیمارستان مورد مطالعه، امکان سنجی پروژه در روش گزینه های واقعی مورد بحث قرار می گیرد. در این روش‌ها، اثرات گزینه‌های مختلف بر جریان نقدی آزاد پروژه تعیین می‌شود، زیرا شاخص‌های مالی پروژه با توجه به این جریان نقدی آزاد جدید، مجدداً برآورد می‌شوند.

روش های جریان نقدی با تخفیف

امروزه NPV به عنوان یکی از گسترده ترین روش های مورد استفاده در ارزش گذاری سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. ارزش زمانی پول نکته کلیدی این روش برای تصمیم گیری سرمایه گذاری است. مدت زمان معادل خالص پروژه ها در این روش ارائه می شود. تفاوت بین خروجی های نقدی منفی معادل (هزینه ها) و جریان های نقدی مثبت معادل (درآمد) به شرح زیر معرفی می شود:

جایی که سیoو N به ترتیب سرمایه گذاری اولیه و عمر مفید پروژه هستند. R مخفف نرخ تنزیل است. تی و سیtبه ترتیب مدت زمان جریان نقدی خاص و خالص جریان نقدی در زمان t هستند.

چندین مزیت NPV مانند شفافیت آن و ارائه نتایج یکسان بدون توجه به اولویت های ریسک برای سرمایه گذاران وجود دارد. گفتنی است این شاخص به سادگی برای مدیران قابل توضیح است.

نرخ بازده داخلی

IRR به عنوان شاخص بودجه بندی سرمایه برای تعریف ارزش یک سرمایه گذاری شناخته می شود. بازده سرمایه گذاری را می توان سالانه با IRR به عنوان نرخ بازده موثر به دست آمده از سرمایه سرمایه گذاری شده نشان داد. بنابراین، یک سرمایه گذاری سودآور پروژه دارای ارزش IRR بالاتر از نرخ بازدهی است که می تواند توسط سایر سرمایه گذاری های بدون ریسک به دست آید. IRR مستلزم یک حق بیمه ریسک مناسب برای مقایسه کافی پروژه تجزیه و تحلیل شده با هر گونه هزینه جایگزین سرمایه است.

مدل گزینه های واقعی

تحلیل داده ها

هدف اصلی این کار، تحلیل و ارزیابی امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بیمارستانی دولتی و خصوصی با استفاده از روش‌های سنتی و جدید ارزش‌گذاری بود. ابتدا روش های DCF در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص‌های NPV و IRR در فرآیند ارزیابی مؤثر بودند. بر این اساس، این شاخص‌ها برای ارزیابی امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. متغیرهای مورد نیاز شاخص های NPV و IRR عبارت بودند از سود خالص، نرخ بازده، نرخ تنزیل، بدهی جاری، دوره استهلاک، هزینه استهلاک، نیروی انسانی، هزینه عملیاتی و نرخ بدون ریسک.

در این مطالعه روشهای ارزیابی گزینه های واقعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهداف این تحقیق ، سیاه و سیاه و درخت دوتایی استفاده شده است. متغیرها و داده های لازم برای این مدل ها ارزش فعلی سهام ، زمان ورزش ، انحراف استاندارد از ارزش سهام ، ارزش ورزش ، نرخ بازده بدون ریسک ، دوره زمانی پروژه و دوره بازده سرمایه گذاری بودند. از تمام این متغیرها و مدلهای ذکر شده برای بررسی سرمایه گذاری امکان سنجی در بیمارستان های اسلاموشاهور ، فااردیس و مشهاد استفاده شده است. این پروژه ها با توجه به تحقیقات اولیه انتخاب شده و محدودیت دسترسی به داده های پروژه های وزارت بهداشت را در نظر می گیرند. بنابراین ، پروژه های ساختمانی به ترتیب بیمارستان 404 تختخوابی اسلامی ، بیمارستان نجات مشهاد و بیمارستان 163 تختخوابی Fardis بود. تمام پروژه های منتخب مجوز ماده 27 را از برنامه پنجم توسعه ایران داشتند که به آنها اجازه می داد تا در قالب مشارکت های دولتی و خصوصی به بخش خصوصی منتقل شوند.

از نرم افزار قیمت گذاری اکسل و گزینه ها برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج استفاده شد. شاخص های مدل سیاه و سیاه توسط ماشین حساب مذاکره معامله موجود در وب سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شود.

بخش حاضر دارای دو بخش اصلی است. در بخش اول ، پروژه های بیمارستان اسلاموشاهور ، فاردیس و مشهاد با روشهای DCF مورد بررسی قرار می گیرند و در بخش دوم از روشهای ارزیابی گزینه های واقعی برای بررسی پروژه ها استفاده می شود.

با استفاده از روش های تخفیف جریان نقدی

هدف اصلی این بخش محاسبه شاخص های NPV و IRR برای سه پروژه ساخت و ساز بیمارستان است. فرضیات اساسی برای ارزیابی این شاخص ها وجود دارد. تمام این فرضیات به جز ضریب عملیاتی برای بیمارستان ها ، برای پروژه های مورد مطالعه یکسان است. فرضیات به شرح زیر است:

  • دوره ساخت و کار بیمارستان 3 و 50 سال است
  • تورم سالانه درآمد و هزینه 15 ٪ است (تورم 15 ٪ است)
  • نرخ تخفیف ، که به عنوان حداقل نرخ جالب برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود ، برابر با 15 ٪ است.

استفاده از روش های گزینه های واقعی

هدف از این مطالعه بررسی سرمایه گذاری امکان پذیر در پروژه ساخت بیمارستان های عمومی بود. برای این منظور ، رویکرد گزینه های واقعی در بیمارستانهای اسلامشاهر ، مشهاد و فیرودیس اعمال شده است. روش تحقیق مبتنی بر مقایسه مقایسه ای سرمایه گذاری امکان سنجی در پروژه های ساختمانی با استفاده از DCF و مدل های ارزیابی گزینه های واقعی بود. نتایج نشان داد که هر سه پروژه مورد مطالعه برای سرمایه گذاران اقتصادی بوده است. روشهای DCF ارزیابی های مثبتی برای IRR و NPV در این پروژه ها نشان داد. لازم به ذکر است که مزایای دیگری از این پروژه ها وجود داشته است به طوری که اولویت بهره برداری اقتصادی برای سرمایه گذاران به ترتیب به ترتیب زیر است: مشه ، اسلامشر و فاردیس.

از روشهای جدید و پویا باید همراه با تحولات اقتصادی جهانی استفاده شود زیرا روشهای ارزیابی اقتصادی سنتی دیگر مناسب نیستند.[19] بنابراین ، ارزیابی اقتصادی پروژه های ساخت و ساز بیمارستان بر اساس روش های گزینه واقعی در این مطالعه انجام شد. به منظور ارزیابی روشهای گزینه های واقعی ، از دو روش رایج درخت دوتایی و مدل سیاه و سیاه برای ارزیابی پروژه های مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج ارزیابی اقتصادی این دو مدل تقریباً یکسان بود ، اما بین نتایج مدل های گزینه های واقعی و روش های سنتی تفاوت معنی داری وجود داشت. به عنوان مثال ، روشهای سنتی سود پروژه های بیمارستان اسلامشاهر ، مشهاد و فاردیس را به ترتیب با 35 ٪ ، 43 ٪ و 26 ٪ نشان می دهد. علاوه بر این ، سودآوری بیمارستانهای اسلامشاهر ، مشهاد و فاردیس توسط مدل سیاه و سیاه و سفید حاصل شده است. با توجه به شباهت نتایج ارزیابی اقتصادی در مدل های مورد مطالعه ، می توان نتیجه گرفت که روش های واقعی می توانند شاخص های مناسب تر و انعطاف پذیر را برای سرمایه گذاران هماهنگ با پویایی زمان و نوسانات مختلف اقتصادی فراهم کنند. نتایج ، به دست آمده از این مطالعه ، مطابق با تحقیقات قبلی ، از جمله Dastgir و همکاران ، [22] Heybati و همکاران ، [23] Tarivardi و Daghani بود.[24] Eslampanah و همکاران ، [25] Khalili Araghi و همکاران ، [26] Haskouee and Davoodi ، [27] Rasouli et al. ، [28] and Nabilu et al.[29]

لازم به ذکر است که استفاده از روش ها ، که می توانند پروژه ها را به درستی ارزیابی کنند ، با توجه به نوسانات مختلف در برنامه های مراقبت های بهداشتی ایران بسیار مهم است. روشهای مورد مطالعه به دلیل ارائه الگوی پویا از ارزیابی اقتصادی ، برای پروژه های عملیاتی سیستم مراقبت های بهداشتی ایران پیشنهاد شده است. از طرف دیگر ، می توان از رویکرد ارزیابی گزینه های واقعی برای سازماندهی سیستم بهداشتی ایران استفاده کرد. تمرکز اصلی باید بر تأمین بودجه برای بهبود کارآیی ارزیابی پروژه باشد. اگر تخصیص وجوه مناسبی وجود نداشته باشد ، روشهای سنتی و جدید ارزیابی های مالی مؤثر نیستند و پیش بینی های آنها قابل اعتماد نیست. سرانجام ، برای ادامه رویکرد پیشنهادی فعلی ، پیشنهاد می شود که یک برنامه جامع و یکپارچه برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف مراقبت های بهداشتی ایران تهیه شود. یک نرم افزار مناسب همچنین می تواند برای اندازه گیری سودآوری پروژه های مراقبت های بهداشتی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در مناطق مربوطه طراحی شود.

محدودیت اصلی این تحقیق عدم دسترسی به اطلاعات سازمان یافته بود. با این حال ، در فرایند تحقیق ، مشکل خاصی در مورد دسترسی به اطلاعات وجود ندارد ، و این منجر به کاهش خطاها در مطالعه شد. قدرت این مطالعه ترکیب مدل های اقتصادی در خدمات درمانی ایران است. علاوه بر این ، هدف از این مطالعه استفاده از رویکرد گزینه های واقعی برای توجیه سرمایه گذاری در ساخت بیمارستانهای عمومی است که می تواند تأثیر قابل توجهی در دانش مناطق مرتبط داشته باشد. امروز ، تئوری گزینه های واقعی به عنوان ابزاری نوآورانه در برنامه ریزی سرمایه گذاری و ارزیابی دارایی پذیرفته می شود. علیرغم کاربرد بالای آن در زمینه خدمات درمانی ، تاکنون هیچ تحقیق در این زمینه انجام نشده است.

نتایج متفاوت مدل‌های ارزیابی اقتصادی در این تحقیق حاکی از آن است که روش‌های حاصل از ارزش‌گذاری واقعی گزینه‌ها می‌تواند شاخص‌های انعطاف‌پذیرتر و قابل اعتمادتری را برای سرمایه‌گذاران در شرایط اقتصادی پویا و انقلابی بالا ارائه کند. از سوی دیگر، با توجه به انقلاب سلامت ایران و برنامه‌های سلامت آن، می‌توان از مدل‌های ارزیابی اقتصادی پویا برای ارزیابی صحیح پروژه‌ها استفاده کرد. در نهایت پیشنهاد می‌شود که بتوان از مدل‌های ارزیابی اقتصادی پویا برای امکان‌سنجی پروژه‌های سلامت در ایران استفاده کرد.

تصدیق

این مقاله بخشی از پایان نامه دکتری حسن همتیار بود. نویسندگان از حمایت های دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکر می کنند. این مطالعه به تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران (شماره 922143001) رسیده است.

حمایت مالی و حمایت مالی

این مقاله برگرفته از Ph. D. پایان نامه حسن همتیار. این پژوهش با سرمایه گذاری دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. سپس نویسندگان از حمایت های مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکر می کنند.

تضاد علاقه

تداخل منافع وجود ندارد.

الحازمی تی، مک کافر آر. مدل انتخاب سیستم تدارکات پروژه. J Constr Eng Manag 2000؛ 126:176-84.

Todd MA، Fordb DN، Landerc DM، Leggiod KB، Taylor M. مدیریت ریسک و عدم قطعیت در پروژه های سرمایه ای پیچیده. Rev Econ Finance 2004؛ 44:751-67.

Amram M, Kulatilaka N. گزینه های واقعی: مدیریت سرمایه گذاری استراتژیک در دنیای نامشخص. مالی هند؛دهلی، کاتالوگ OUP;1998.

Pinches GE، Lander DM. استفاده از NPV در کشورهای تازه صنعتی شده و در حال توسعه: مستعار "چه چیزی را نادیده گرفته ایم؟"مدیریت مالی 1997؛ 23:24-45.

Neufville R. گزینه های واقعی: برخورد با عدم قطعیت در برنامه ریزی و طراحی سیستم ها. Integr Assess 2003؛ 4:26-34.

Borison A. تحلیل گزینه های واقعی: لباس امپراتور کجاست؟J Appl Corp Finance 2005؛ 17:17-31.

فیچمن آر جی. گزینه های واقعی و پذیرش پلت فرم فناوری اطلاعات: مفاهیم برای تئوری و عملInf Syst Res 2004؛ 15:132-54.

Bowman EH، Moskowitz GT. تجزیه و تحلیل گزینه های واقعی و تصمیم گیری استراتژیکOrgan Sci 2001؛ 12:772-7.

Busby JS، Pitts C. گزینه های واقعی در عمل: یک بررسی اکتشافی از نحوه برخورد افسران مالی با انعطاف پذیری در ارزیابی سرمایه. مدیریت حساب مدیریت 1997؛ 8:169-86.

Chiara N، Garvin MJ، Vecer J. ارزش گذاری گزینه های واقعی چند تمرینی ساده در پروژه های زیرساختی. J Infrastruct Syst 2007؛ 13:97-104.

هیهورست کالیفرنیاواکنش به ریسک با گزینه‌های واقعی: ارزش‌گذاری انعطاف‌پذیری مدیریتی در پروژه‌های فناوری اطلاعات دانشگاه تیلبورگ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، 2009. موجود در: https://pure. uvt. nl/ws/portalfiles/portal/1078939/thesis_hilhorst. pdf.[آخرین دسترسی در 09 آوریل 2019].

کاتلر DM. برابری، کارایی و مبانی بازار: پویایی اصلاحات بین المللی مراقبت های پزشکیJ Econ Lit 2002;40:881-906.

Rechel B, Wright S, Edwards N., In Investing in Hospitals of Future. فصل 2: مدل های جدید مراقبت طولانی مدت و پیامدهای طراحی مجدد خدمات. دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا؛2009. ص. 27.

Rechel B, Wright S, Edwards N., In Investing in Hospitals of Future. فصل 6: رقابت بازار در مراقبت های بیمارستانی اروپا. مدل های جدید مراقبت طولانی مدت و پیامدهای طراحی مجدد خدماتدفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا؛2009. ص. 103.

ماسدا ال جی. تجزیه و تحلیل گزینه واقعی انعطاف پذیری در پروژه توسعه بخش اورژانس بیمارستان: یک رویکرد سیستمی. موسسه تکنولوژی ماساچوست؛2008.

Wendt C. نقشه برداری سیستم های مراقبت های بهداشتی اروپا: تجزیه و تحلیل مقایسه ای از تامین مالی، ارائه خدمات و دسترسی به مراقبت های بهداشتی. سیاست J Eur Soc 2009؛ 19:432-45.

دستگیر م، خدادادی و، قائد م. برآورد جریان نقدی با استفاده از رویکرد جریان نقدی سرمایه و مقایسه آن با روش جریان نقد آزاد و روش ارزش تعدیل شده جاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حساب منگ 2010؛ 3:1-14.

هیبتی فریاد، غلامعلی نعنا، حسن زاده حسین. استفاده از نظریه محدودیت در ارزش گذاری شرکت بر اساس اختیارات واقعی واقعی. J Finance Eng Manag 2009؛ 1:1-17.

تاریوردی ی، دغانی رضا. بررسی روشهای سود باقیمانده جریانهای نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه شرکت در بازار سرمایه. حسابرسی حساب حساب 2010؛ 17:17-30.

اسلام پناه م، چاوشی ک، فلاح شمس م. مقایسه کارایی مدل تنزیل جریان نقد سنتی با مدل تخفیف نقدی شبیه سازی شده مونت کارلو در ارزش گذاری سهام. J Infrastruct Syst 2014؛ 19:93-110.

خلیلی عراقی محمد، کمیجانی علی، کسرایی زهرا. کاربرد اعتبارسنجی واقعی در ارزیابی پروژه توسعه میدان گازی. اقتصاد انرژی ایران 2014؛ 3:67-91.

ارزشیابی پروژه سرمایه گذاری با رویکرد تحلیل گزینه واقعی. Invest Knowl 2015؛ 5:207-25.

رسولی س، افشاری علی، سلمانی سراجی محمد. مدیریت سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات با تحلیل گزینه‌های واقعی. Asset Manag Finance 2017; 5:185-200.

نبیلو بی، صافی پرو، یوسف زاده ح. ارزیابی عملکرد طرح توسعه نظام سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فاک پرستار مامایی اردبیل 1395؛ 11:896-905.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.